Statut


STATUT

SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

W PUŁAWACH
PODSTAWY PRAWNE, NAZWA, SIEDZIBA


Podstawami prawnymi funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego są:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).


 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 7 marca 2005 r.

w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. Nr 52, poz. 466).

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. Z 2011r. Nr 109, poz. 631).


§ 1


 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Puławach, placówka oświatowo-wychowawcza (skrót SSM, używany w dalszym ciągu statutu), jest stałym szkolnym schroniskiem młodzieżowym.

 2. Organem prowadzącym Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Puławach jest Powiat Puławski.

 3. Siedzibą SSM jest budynek przy ul. Włostowickiej 27 w Puławach, oznaczony zgodnie z przepisami trójkątną zieloną tablicą o wymiarach 60x60x60 cm z białym napisem „Szkolne Schronisko Młodzieżowe”.

 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.

 5. Od 1980 r. placówka zarejestrowana jest w ogólnopolskiej bazie Polskiego Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM).

 6. SSM w Puławach znajduje się w rejestrze schronisk Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych (International Youth Hostel Federation – IYHF).

 

§ 2RODZAJ, SZCZEGÓŁOWE CELE I ZADANIA SSM ORAZ SPOSÓB WYKONYWANIA TYCH ZADAŃ


 1. SSM w Puławach jest placówką oświatowo-wychowawczą.


Funkcjonuje jako placówka całoroczna, pracuje całą dobę, zapewnia opiekę nocującej

w niej młodzieży.


 1. Celem działalności SSM w Puławach jest:


a) zapewnienie bezpiecznego i taniego zakwaterowania oraz wypoczynku szkolnym wycieczkom krajoznawczym, młodzieży akademickiej, nauczycielom, zorganizowanym grupom turystycznym, turystom indywidualnym krajowym i zagranicznym, w pierwszej kolejności członkom PTSM i IYHF;

b) sprawowanie opieki i wychowania młodzieży korzystającej z noclegów i przebywającej w schronisku;

c) udzielanie informacji turystycznej o mieście i regionie oraz bazie schronisk młodzieżowych PTSM, prowadzenie poradnictwa i organizowanie różnych form aktywnej turystyki;

d) upowszechnianie turystyki jako formy wypoczynku i rekreacji młodzieży szkolnej;

e) realizacja w miarę możliwości innych zadań wynikających z potrzeb zgłaszanych przez szkoły i nauczycieli.


 1. SSM realizuje swoje cele poprzez następujące zadania:


a) stałe zapewnienie wysokiego poziomu tanich usług noclegowych, jak też zwiększanie różnorodności i atrakcyjności świadczonych usług;

b) ścisłą współpracę z nauczycielami i opiekunami grup w realizacji programu turystycznego, kulturalnego i wychowawczego;

c) racjonalne udostępnianie zaplecza gospodarczo-rekreacyjnego i sportowego będącego w dyspozycji schroniska;

c) włączanie młodzieży do współgospodarzenia zgodnie z obowiązującym regulaminem SSM opracowanym przez dyrektora;

d) dbanie o sprawność i modernizację bazy sprzętowej;

e) prowadzenie akcji reklamowej, zarówno schroniska, jak i regionu w szkołach na terenie całego kraju;

f) ścisłą współpracę w zakresie obsługi turystycznej z PTSM, PTTK oraz innymi organizacjami turystycznymi zajmującymi się turystyką młodzieżową;

g) rozwijanie współpracy z placówkami oświatowymi w regionie oraz władzami lokalnymi w zakresie upowszechniania taniej turystyki wśród młodzieży;

h) udostępnianie placówki na cele turystyczno-kulturalne środowisku puławskiemu;

i) prowadzenie praktyk szkolnych dla klas turystycznych;

j) schronisko może udostępnić miejsca noclegowe innym osobom nie wymienionym powyżej za odpłatnością według cennika w ramach wolnych miejsc.


§ 3


ORGANIZACJA PRACY, ORGANY SCHRONISKA


1.Pracą SSM kieruje Dyrektor Schroniska.

2.Do zadań i kompetencji Dyrektora SSM należy m.in.:

a) kierowanie bieżącą działalnością Schroniska i reprezentowanie go na zewnątrz;

b) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Schroniska;

c) sprawowanie nadzoru nad zatrudnionymi w Schronisku pracownikami;

d) dbanie o stan techniczny obiektu;

e) stałe podnoszenie kwalifikacji swojej i podległego mu personelu;

f) dysponowanie środkami przeznaczonymi na działalność Schroniska i ich

właściwe wykorzystanie;

3.Organizację pracy w schronisku określa Regulamin Pracy SSM oraz przepisy zawarte

w Regulaminie Schronisk Młodzieżowych.

4.W Schronisku zatrudniony jest jeden nauczyciel – pracownik Muzeum Oświatowego do

jego obowiązków należy:

a) gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych z zakresu oświaty

i szkolnictwa;

b) inwentaryzowanie, katalogowanie i opracowywanie muzealiów i materiałów

dokumentacyjnych;

c) przechowywanie, gromadzenie muzealiów i archiwaliów;

d) udostępnianie eksponatów i danych do prac naukowych i oświatowych;

e) organizacja wystaw;

f) przeprowadzanie lekcji muzealnych dla wycieczek szkolnych;

g) współpraca ze szkołami i instytucjami w upowszechnianiu nauki i sztuki.

5.W schronisku zatrudnieni są: główny księgowy, obsługa recepcji – pracownicy

administracji oraz pracownicy obsługi technicznej.

Do zadań pracowników administracji należy w szczególności:

a) obsługa finansowo- księgowa Schroniska

b) wykonywanie prac o charakterze biurowym, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania

Schroniska

c) prowadzenie recepcji

d) pobieranie opłat za usługi świadczone przez schronisko

e) czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu Schroniska

f) prowadzenie magazynu

g) pełnienie opieki nad obiektem podczas pracy ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia

bezpieczeństwa ludzi i mienia

Do zadań pracowników obsługi należy:

a) dbanie o stan higieniczno-sanitarny obiektu

b) bezpiczeństwo osób i mienia

c) dbałość o estetykę i porządek otoczenia Schroniska

d) organizacja dostaw artykułów spożywczych, przygotowywanie i wydawanie posiłków dla osób

przebywających w Schronisku

e) dbanie o czystość i porządek w stołówce

f) dokonywanie bieżących napraw i konserwacji sprzętu

6. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy

7.Pracownicy posiadają szczegółowe zakresy obowiązków, które ustala Dyrektor Schroniska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do:
a. Stwarzania miłej, ciepłej atmosfery dla osób nocujących w Schronisku, udzielania im pomocy
i niezbędnych informacji.
b. Dbałości o mienie Schroniska i niezwłoczne powiadomienie zwierzchnika o zaistniałych

nieprawidłowościach.
c. Utrzymywanie wzorowej czystości na swoim stanowisku pracy.
d. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych


§ 4

 

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO – FINANSOWA


 1. Schronisko przyjmuje wycieczki szkolne, turystów w godzinach 17-21. Zakończenie doby w placówce to godzina 10. W przypadku złej pogody dopuszczane są pobyty
  w budynku lub wcześniejsze zakwaterowanie.

 2. SSM prowadzi ewidencję korzystających z noclegów.

 3. Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. SSM jest jednostką budżetowa zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/367/2010 Rady Powiatu w Puławach z dnia 28 kwietnia 2010r.

 5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują przepisy o rachunkowości

i finansach publicznych.

 1. Dyrektor jest dysponentem finansów przyznanych placówce i gospodaruje nimi zgodnie z potrzebami i planem finansowym budżetu.


 1. Za usługi świadczone przez placówkę pobierane są opłaty. Wysokość opłat określa organ prowadzący schronisko na wniosek dyrektora placówki.

 2. Wpływy z opłat przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie placówki, remonty oraz na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie organu prowadzącego.

 3. Dyrektor schroniska jest obowiązany udostępnić osobie korzystającej ze schroniska książkę życzeń i zażaleń.

10. Schronisko prowadzi rezerwacje miejsc noclegowych dla szkół, biur turystycznych
i innych instytucji, rezerwacje przyjmowane są drogą: pocztową, telefaksową, internetową

oraz telefoniczną.

 1. Rezerwacje dla osób prywatnych dokonywane są na zasadach określonych przez dyrektora

schroniska.

 1. Majątek SSM jest własnością Powiatu Puławskiego.§ 5


1.Kwaterowanie dzieci i młodzieży w placówce prowadzone jest w pomieszczeniach

noclegowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Opiekunowie zorganizowanych

grup szkolnych kwaterowani są wspólnie ze swoimi wychowankami.

2. Turyści przebywając w Schronisku mają prawo do:

a. Życzliwego i podmiotowego traktowania.
b. Korzystania z pomocy w przygotowaniu się do realizacji celów turystycznych.

c. Swobody wyrażania myśli i przekonań.
d. Korzystania z pomieszczeń i urządzeń Schroniska.


Ponadto dzieci i młodzież przebywające w Schronisku mają prawo do:

a. Opieki wychowawczej i pobytu w Schronisku w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności.

b. Wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich formach zajęć wychowawczych


3. Turyści przebywający w Schronisku mają obowiązek:
a. Okazać dokument tożsamości.
b. Dokonać opłaty za pobyt.
c. Przestrzegać regulaminu Schroniska.
d. Przestrzegać zasad kultury współżycia w zespole.
e. Dbać o własne życie i zdrowie.

f. Dbać o własną higienę osobistą oraz o porządek i czystość w Schronisku.


  4. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw dzieci i młodzieży oraz osób

  korzystających ze schroniska skarga może być złożona bezpośrednio ustnie, pisemnie,

  faksem,telefonicznie do:

  a opiekuna lub kierownika grupy, wycieczki, którzy zgłaszją ją dyrektorowi Schroniska

  b bezpośrednio dyrektorowi Schroniska

  c organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego

  d skargę określoną w pkt.b i c w imieniu ucznia może złożyć opiekun lub kierownik grupy,

  wycieczki.

  5. Na rozpatrzenie każdej skargi wyznacza się 14 dni, po upływie których należy udzielić

  właściwej odpowiedzi, jeśli nie można jej złatwić natychmiastowo.

  6.W przypadku skargi na pracownika, skargę składa się do dyrektora Schroniska , zaś skargę

  na Dyrektora Schroniska składa się do organu prowadzącego lub nadzorującego.

 

Korzystający ze Schroniska mogą wszystkie pozytywne i negatywne uwagi wpisać do książki życzeń i zażaleń schroniska.
§ 6


1. Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze szkolnego schroniska

młodzieżowego określa regulamin schroniska, opracowany przez dyrektora

schroniska.

 1. Doba w Schronisku trwa od godz. 17:00 do godz. 10:00 dnia następnego.

 2. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione
  w pokojach. Turyści przebywający w Schronisku powinni zdeponować przedmioty wartościowe w recepcji

4. W Schronisku obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.


§ 7


W miejscu ogólnodostępnym w Schronisku umieszczone są:

1. Ekspozycja i materiały informacyjne o regionie.
2. Informacja turystyczna, wykaz niezbędnych numerów telefonów, informacja o rozkładzie jazdy

komunikacji publicznej oraz o dostępnej bazie żywieniowej, a także informacja o lokalizacji

obiektów kulturalnych i sportowych.
3. Statut i regulamin Schroniska, opracowany przez dyrektora, cennik opłat za korzystanie ze

Schroniska oraz książkę życzeń i zażaleń.


§ 8


Załącznikiem do poniższego statutu jest Aneks Nr 1 dotyczący Muzeum Oświatowego

w Puławach i Aneks Nr 2.

 

 

 

Puławy, luty 2016 r.Krystyna Tomczyk 

ANEKS nr 1

do Statutu

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Puławach

dotyczący Muzeum Oświatowego w Puławach


 1. PODSTAWY PRAWNE, SIEDZIBA, POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


Muzeum Oświatowe w Puławach działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz.U. Nr 10, poz. 48 z 1983 roku, Nr 38, poz. 173), znowelizowana dnia 28 marca 1990 roku jako ustawa o samorządzie terytorialnym).

 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423).

 3. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987).


§ 2


Siedzibą Muzeum jest zabytkowy budynek szkolny przy ulicy Włostowickiej 27.


§ 3


Teren działania – miasto Puławy i w przybliżeniu powiat puławski.


§ 4


Organem prowadzącym jest Powiat Puławski.


§ 5


Zgodnie z decyzją Kuratora Oświaty z dniem 1 listopada 1997 roku dyrektor SSM sprawuje nadzór nad działalnością Muzeum Oświatowego.§ 6


Muzeum Oświatowe pracuje zgodnie z ustalonym wewnętrznie regulaminem pracy.


§ 7


Muzeum używa pieczęci podłużnej z napisem:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

MUZEUM OŚWIATOWE w Puławach

24-100 Puławy

ul. Włostowicka 27

Tel. 887-71-29


§ 8


Majątek Muzeum jest własnością Powiatu Puławskiego. 1. CELE I ZADANIA MUZEUM


§ 9


Celem muzeum jest ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości humanizmu, kształtowanie wartości estetycznej, umożliwianie kontaktu ze zbiorami.


§ 10


W celu spełnienia swych zadań Muzeum:

 1. Gromadzi dobra kultury i materiały dokumentacyjne z zakresu oświaty
  i szkolnictwa;

 2. Inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone muzealia i materiały dokumentacyjne;

 3. Przechowuje zgromadzone muzealia i archiwalia w warunkach zapewniających im pewne zabezpieczenie;

 4. Organizuje wystawy stałe i czasowe;

 5. Udostępnia zbiory dla celów naukowych i oświatowych;

 6. Opracowuje i publikuje katalogi, przewodniki wystaw, wyniki badań, wydawnictwa popularno-naukowe w zakresie swej działalności oraz wydaje publikacje nauczycieli;

 7. Współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami o podanych celach.

Puławy, 2016 r.


opr. Krystyna Tomczyk 


cms83 © 2011 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Puławach